Logo
Print this page

The United Saxophone Ensemble of Universities and Music Conservatories in China - Yusheng Li, conductor

The United Saxophone Ensemble of Universities and Music Conservatories in China - Yusheng Li, conductor
The United Saxophone Ensemble of Universities and Music Conservatories in China was formed for the performance at the World Saxophone Congress in Zagreb. The performers are teachers and students from Central Conservatory of Music, China Conservatory of Music, Sichuan Conservatory of Music, Tianjin Conservatory of Music, SIAS International University, Shanxi Normal University, Tianjin Normal University, Guiyang College, Yunnan Arts University Wenhua School, Harbin Normal University, Huanghe Science and Technology College.
Tong Yang, Heng Wang, Zeyu Feng, Hefeng Fan, Yukun Lu, Dayu Gao, Jian Huang, Shijie Song, Zehao Zhang, Shurui Fan, Ang Li, Pei Li, Yafel Lin
Yusheng Li, conductor
Developed by Domena.com